Bài Toán Gấp Hoặc Giảm Một Số Đi Nhiều Lần – Toán Lớp 3

Gấp một số lên hay giảm một số đi n lần có phương pháp giải tương tự nhau. Tuy nhiên, điều khác biệt nằm ở công thức giải quyết vấn đề. Ở dạng toán này, Admin.edu xin giới thiệu bài tóan gấp hoặc giảm một số đi nhiều lần để các em học sinh dễ dàng tìm hiểu và nắm bắt cách làm.

Bài toán gấp hoặc giảm một số đi nhiều lần

1. Gấp một số lên nhiều lần

Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân số lần.

Bài 1:

An có 3 chiếc kẹo, Hoa có số kẹo gấp 3 lần An. Hỏi Hoa có bao nhiêu chiếc kẹo?

Hướng dẫn

Hoa có số kẹo là:

3 x 3 = 9 (chiếc kẹo)

Đáp số: 9 chiếc kẹo

Bài 2:

Năm nay Lan 4 tuổi, số tuổi của mẹ gấp 7 lần số tuổi của Lan. Hỏi mẹ Lan năm nay bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn

Năm nay mẹ Lan có số tuổi là:

4 x 7 = 28 (tuổi)

Đáp số: 28 tuổi

Bài 3:

Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn

Số quả cam mẹ hái được là:

7 x 5 = 35 (quả cam)

Đáp số: 35 quả cam

Bài 4:

Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số đã cho 3 6 4 7 5 0
Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị 8
Gấp 5 lần số đã cho 15

Hướng dẫn

Số đã cho 3 6 4 7 5 0
Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị 8 11 9 12 10 5
Gấp 5 lần số đã cho 15 30 20 35 25 0

Bài 5:

Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất có 26 lít dầu, thùng thứ hai có số dầu gấp 3 lần số dầu của thùng thứ nhất. Hỏi hai thùng có bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn

Thùng thứ hai có số lít dầu là:

26 x 3 = 78 (lít dầu)

2 thùng có tất cả số lít dầu là:

26 + 78 = 104 (lít dầu)

Đáp số: 104 lít dầu

2. Giảm đi một số lần

Muốn giảm một số đi nhiều lần, ta lấy số đó chia số lần.

Chú ý: Phân biệt với giảm một số đi một số đơn vị: Ta lấy số đó trừ đi số đơn vị cần giảm.

Bài 1:

Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số đã cho 12 48 36 24
Giảm 4 lần 12 : 4 = 3
Giảm 6 lần 12 : 6 = 2

Hướng dẫn

Số đã cho 12 48 36 24
Giảm 4 lần 12 : 4 = 3 48 : 4 = 12 36 : 4 = 9 24 : 4 = 6
Giảm 6 lần 12 : 6 = 2 48 : 6 = 8 36 : 6 = 6 24 : 6 = 4

Bài 2:

Mẹ có 40 quả bưởi, sau khi đem bán thì số bưởi giảm đi 4 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi?

Hướng dẫn

Số quả bưởi mẹ còn lại là:

40 : 4 = 10 (quả)

Đáp số: 10 quả

Bài 3:

Đoạn thẳng AB dài 8cm.

a) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần.

b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4cm.

Hướng dẫn

a) Độ dài đoạn thẳng CD là:

8 : 4 = 2 (cm)

Sau đó dùng thước có vạch xăng-ti-mét để vẽ đoạn thẳng CD có độ dài 2cm.

b) Độ dài đoạn thẳng MN là: 8 – 4 = 4 (cm)

Sau đó dùng thước có vạch xăng-ti-mét để vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 4cm.

 Bài 4:

Hiện tại Linh đang gấp được 124 ngôi sao, Lan gấp được số sao gấp 3 lần số sao mà Linh đang có. Hỏi Lan gấp được bao nhiêu ngôi sao?

Hướng dẫn

Lan gấp được số ngôi sao là:

124 x 3 = 372 (ngôi sao)

Đáp án: 372 ngôi sao

Bài 5:

Mẹ có 20 quả táo, sau khi đem cho thì số táo giảm đi 5 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả táo?

Hướng dẫn

Mẹ còn lại số quả táo là:

20 : 5 = 4 (quả táo)

Đáp số: 4 quả táo

Bài 6:

Một đội công nhân A một ngày phải làm được 400m đường. Nếu giảm đi 5m đường thì số mét đường phải làm của đội công nhân B giảm đi 5 lần so với đội công nhân A. Hỏi đội công nhân B phải làm bao nhiêu mét đường?

Hướng dẫn

Nếu giảm đội công nhân A đi 5m đường thì số mét đường còn lại của đội công nhân A là:

400 – 5 = 395 (m)

Số mét đường mà đội công nhân B cần phải làm là:

395 : 5 = 79 (m)

Đáp số: 79m

Qua bài viết trên. Admin.edu mong rằng các em sẽ có thêm nhiều kiến thức về bài toán gấp hoặc giảm một số đi nhiều lần. Chúc các em học tập thật tốt nhé.