Tag: cau truc after

cấu trúc after

Cấu Trúc After Trong…

Trong Anh ngữ, từ “after” được sử dụng trong mệnh đề chỉ thời gian, và vai trò là một…