Tag: dong tu khiem khuyet

Động Từ Khiếm Khuyết…

Động từ khiếm khuyết hay động từ khuyết thiếu(modal verbs) là một loại động từ khá quen thuộc. Chúng ta…