Tag: bai tap thi tuong lai hoan thanh tiep dien

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Thì Tương Lai Hoàn…

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous) là thì dùng để nhấn mạnh khoảng thời gian của một hành động, sự việc…