Tag: cach dung thi hien tai hoan thanh tiep dien

Thì Hiện Tại Hoàn…

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous) là thì dùng để chỉ hành động xảy ra trong quá…