Tag: cau truc instrad of

Cấu trúc instead

INSTEAD OF Trong Tiếng…

Bạn có phân biệt được “instead of” và “instead” không? Điểm khác nhau giữa “instead of” và “rather than”…