Tag: cau truc lead

Cấu trúc lead

Cấu Trúc Lead Trong…

Trong tiếng Anh, có rất nhiều cấu trúc để nói về quan hệ nguyên nhân – kết quả như…