Tag: cau truc let

Cấu Trúc Let Trong…

Trong giao tiếp và văn nói, “Let” thường được sử dụng khi muốn rủ rê người khác làm đi…