Tag: ham COUNTIFS

Hàm COUNTIFS Trong Excel:…

Hàm COUNTIFS trong Excel là đếm số ô dữ liệu theo nhiều điều kiện và nếu bạn chưa biết…

Hàm COUNTIFS Trong Excel:…

Khi làm việc với dữ liệu lớn, chúng ta thường gặp phải một vấn đề là có những dữ liệu…

Tổng Hợp Các Hàm…

Với dân văn phòng, thành thạo các hàm trong Excel là một lợi thế lớn trong công việc. Excel…

Hàm COUNT, COUNTIF, COUNTA…

Trong Excel, các hàm COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTBLANK được dùng để đếm dữ liệu, đối tượng trong chuỗi…