Tag: Ham subtotal

Hàm SUBTOTAL Thống Kê…

Đôi khi ta cần thể hiện doanh số bán hàng theo từng nhân viên, hoặc số lượng thực phẩm…

Hàm Subtotal Trong Excel:…

Hàm SUBTOTAL trong Excel có thể dùng trong việc tính tổng, đếm các ô không trống trong một vùng…