Tag: lay lai file excel chua luu

Cách Tìm Và Lấy…

Việc máy tính bị tắt đột ngột khi chưa lưu file Excel đang sử dụng và rồi bị mất…