Tag: thi tuong lai hoan thanh

Thì Tương Lai Hoàn…

Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) là thì dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn…