Tag: phan biet ham int va ham trunc

Hàm INT Và Hàm…

Để tách phần nguyên của 1 số, hay để tìm phần nguyên của phép chia, chúng ta có thể…