Hàm INT Và Hàm TRUNC Trong Excel, Cách Phân Biệt 2 Hàm

Rate this post

Để tách phần nguyên của 1 số, hay để tìm phần nguyên của phép chia, chúng ta có thể sử dụng hàm TRUNC hoặc hàm INT trong Excel đều được. Vậy sự khác biệt giữa hai hàm này như thế nào? Cùng Admin Edu tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Hướng dẫn được thực hiện trên Laptop hệ điều hành Windows 10 với phiên bản Excel 2016. Bạn cũng có thể thực hiện tương tự trên các hệ điều hành hay dòng MacOS có cùng thao tác khác.

1. So lược về Hàm INT và Hàm TRUNC

1.1. Hàm INT trong Excel

Hàm INT là một hàm dùng để lấy giá trị phần nguyên của số đồng thời cũng làm tròn đến số nguyên gần với đó nhất. Hàm này thường được sử dụng để xử lý các kết quả của phép chia trong Excel.

Công thức:

=INT(Number)
Trong đó: Number ở đây có thể là

  • Một giá trị cụ thể. Ví dụ: 9.6 hay 7.2
  • Một ô trong Excel. Ví dụ: A7, D3
  • Một phép chia: 9/4 hay D3/C1

1.2. Hàm TRUNC trong Excel

Hàm TRUNC là hàm dùng để làm tròn một số thành số nguyên bằng cách cắt bỏ các chữ số ở phần thập phân.

Công Thức:

=TRUNC(number, [num_digits])Trong đó:

  • Number: Là giá trị cần được làm tròn.
  • Num_digits: Là số chữ số ở phần thập phân còn lại sau khi được làm tròn. Là tham số không bắt buộc và được mặc định là 0.

2. Hướng dẫn cách phân biệt hàm TRUNC với hàm INT trong Excel

2.1. Tác dụng

Hàm INT có tác dụng chính là: Làm tròn số xuống số nguyên gần nhất hướng tới số 0. Tức là nếu số đó là số dương thì làm tròn xuống, còn nếu là số âm thì làm tròn lên.

Hàm TRUNC có tác dụng chính là: Làm tròn 1 số bằng cách loại bỏ phần chữ số được làm tròn về 0

Có thể thấy cả 2 hàm đều có tác dụng giống nhau là làm tròn xuống của 1 số. Tuy nhiên để xét sự khác biệt, chúng ta cùng tìm hiểu qua ví dụ dưới đây

2.2. Sự khác nhau giữa hàm TRUNC và hàm INT

Trong ví dụ trên, chúng ta xét 1 số có phần thập phân là 152.58921

Khi dùng hàm INT, chúng ta chỉ ra được duy nhất 1 số là số 152 (số chỉ có phần số nguyên).

a. Khi dùng hàm TRUNC với num_digits = 0, chúng ta có:

C2 =TRUNC(A2, 0) hoặc

C2 =TRUNC(A2)

Có thể không nhập tham số num_ditgits thì sẽ được mặc định tham số đó  bằng 0

Như vậy kết quả hàm TRUNC với num_digits = 0 sẽ giống với hàm INT

b. Khi dùng hàm TRUNC với num_digits khác 0

Chúng ta xét tiếp 2 trường hợp:

  • Hàm TRUNC với num_digits là số dương tại ô C3, khi đó ta thấy hàm TRUNC chỉ giữ lại 2 số phần thập phân (tương ứng với tham số num_digits = 2), toàn bộ phần số phía sau 2 chữ số thập phân được loại bỏ.
  • Hàm TRUNC với num_digits là số âm tại ô C4, ta thấy hàm TRUNC đã loại bỏ toàn bộ phần chữ số hàng chục, hàng đơn vị, phần thập phân (bỏ toàn bộ chữ số từ hàng chục trở về sau) về 0, lúc đó kết quả chỉ còn là 100

Như vậy hàm TRUNC đa dạng hơn hàm INT rất nhiều trong việc làm tròn xuống 1 số, vì có thể làm tròn tới cả phần thập phân lẫn phần số bên trái dấu ngăn cách phần thập phân.

Kết quả hàm TRUNC giống với hàm ROUNDDOWN:

Trên đây là bài viết cách phân biệt hàm INT và hàm TRUNC trong Excel. Cảm ơn bạn đã quan tâm bài viết. Chúc bạn thành công!